Archive for the ‘Człowiek w świecie’ Category

POSTĘP W POJMOWANIU OTOCZENIA

Postęp w pojmowaniu naszego fizycznego otoczenia, jaki dokonał się w bieżącym stuleciu, a szczególnie w osta­tnich dziesięcioleciach, jest bardziej zdumiewający. Czło­wiek wyjaśnił zachowanie się materii na tak małych odległościach, że dwadzieścia lat temu były one wręcz nie­pojęte. Zaczął również konstruować model działania Wszechświata, opisujący granicę obserwacji wielu miliar­dów lat świetlnych, który opiera się na właściwościach […]

GŁÓWNE CECHY MATERII

Główne cechy materii rozpatrujemy obecnie na podstawie czterech zasadniczych oddziaływań i kilku podstawowych sił składowych. Siły te są następujące:grawitacyjne, przyciągające, między jakąkolwiek pa­rą obdarzonych masą ciał;elektromagnetyczne, między dwoma elektrycznie na­ładowanymi ciałami;jądrowe (silne), utrzymujące razem neutrony i pro­tony wewnątrz jądra orazsiły odpowiedzialne za radioaktywny rozpad ciężkich atomów takich jak atomy uranu. Te ostatnie możemy na­zwać oddziaływaniem […]

RÓŻNE STANY MATERII

Różne stany materii — stały, ciekły lub gazowy — mają cząsteczki ułożone w różny sposób, blisko siebie z małą swobodą w ciele stałym, z większą swobodą w cieczy i prawie nieograniczoną swo­bodą w gazie. Te drobiny same zbudowane są z atomów, które przez Greków uważane były za najmniejsze nie­podzielne cząstki materii. My wiemy, że są […]

RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI

Różnorodne właściwości che­miczne atomu są określone przez liczbę krążących w nim elektronów, podczas gdy o ciężarze decyduje liczba pro­tonów i elektronów w jądrze.Nie ma powodu przypuszczać, że łańcuch: materia-czą- steczka-atom-elektron plus jądro: elektron, proton i neu­tron, kończy się w tym miejscu. Poszukujemy składników elektronu, protonu i neutronu. Badania nad tym przepro­wadzano przez ostatnie dwadzieścia lat […]

SKŁADNIKI NEUTRONÓW I PROTONÓW

Sugeruje się ostatnio, że składnikami neutronów i protonów są dalsze cząsteczki zwane kwarkami; nie zostały one jednak jeszcze odkryte. Mogą się pojawić, kiedy w przyszłości zastosuje się nową generację akce­leratorów cząsteczek, dających większe możliwości pene­trowania elektronu, protonu i neutronu.Dlaczego mamy poprzestać na kwarku, jeżeli zostanie on kiedyś odkryty? Dlaczego nie poszukiwać składników kwarków, a następnie […]

PRZYCZYNA I ODDZIAŁYWANIE

Naukowcy staliby się wtedy mistykami i oddawaliby hołd niepoznawalnemu, nie sta­rając się go zgłębić.Istnieje możliwość, że ścieżka w głąb atomu nie będzie się ciągnęła wiecznie. Przyczyna tego wiąże się z czterema podstawowymi oddziaływaniami: grawitacyjnym, elektro­magnetycznym, silnym i słabym. Jak możemy je wytłu­maczyć, jak one powstają? Współczesna fizyka pozwala nam zrozumieć każde z nich dzięki szczególnym […]

Designed by PVC Ramen - For Coupons, Gaming and Aluminium Ramen