Kategoria: Człowiek w świecie

ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE

Tak więc oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe powstają wskutek wymiany cząstek zwanych: gra- witonem, fotonem, mezonem i bozonem pośrednim.Znaczenie ich w poszukiwaniu ostatecznych składników

SAMOTWORZĄCY SIĘ ŚWIAT

W ten sposób byłyby one swymi własnymi składnikami. Jest to tak, jakby istota ludzka zrodzona była przez dziecko, które po uro­dzeniu stworzyłoby swojego ojca i matkę.

ŚWIAT FIZYKI

Lecz z pewnością świat fizyki  atomo­wej i jądrowej wkroczył w obszar badań astrofizycznych dzięki odkryciu, że energia tworzy się wewnątrz gwiazdy na skutek fuzji nuklearnej,

REALIZACJE CZASU I PRZESTRZENI

Musimy jednak uważać, aby nie stać się zbytnim.;, opty­mistami. Wydawałoby się wtedy, że samoistny Wszech­świat da nam coś za nic. Trzeba, abyśmy zaczęli od pewnych

PRZYGOTOWANI NA POSZUKIWANIE

W przyszłości musimy być przygotowani na ciągłe po­szukiwanie. Gdyby zawiodło konsekwentne odkrywanie składników składników… materii, moglibyśmy iść tym śladem tak długo, póki starczyłoby nam sił.

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA

Z drugiej strony, jeśli nie będziemy umieli wykorzystać podstawowych pojęć prze­strzeni, czasu i tak dalej, to podobne ujęcie w dalszym ciągu będzie tworzyć tajemnicę zawartą

RÓŻNIE ZDEFINIOWANE POJĘCIA

Jednak nie musimy tego tak pozostawić. Chociaż opty­miści mogą zostać wprowadzeni w błąd w swoim prze­świadczeniu o możliwości całkowitego wyjaśnienia świata, pozostaną oni w dalszym

W PRZECIWNYM RAZIE

W przeciwnym razie możemy zostać starci na proch w jakimś momencie przyszłości. Słońce może nagle eksplodować lub, jak na to wskazują pewne dane, może stygnąć

W TAKICH WARUNKACH

Właśnie w takich warunkach nasza obecna wiedza przechodzi najcięższą próbę i dzięki temu posuwa się na­przód. Powinniśmy rozglądać się po Ziemi i niebie w po­szukiwaniu

PEŁNI NADZIEI

Nadal jednak jesteśmy pełni nadzieiposzukujemy nieśmiertelności, tak jak to czynili w prze­szłości alchemicy — odważnie, lecz bezskutecznie. Nie mówimy codziennie o życiu i śmierci przedmiotów

UPORCZYWE KOJARZENIE

W przeszłości człowiek uporczywie kojarzył nieśmiertel­ność z orbitami gwiazd, które uznawał za stałe i które miały panować nad ludzkim przeznaczeniem. Oczywiście, współczesny wykształcony człowiek zdaje

GWIAZDY NIE SĄ NIEŚMIERTELNE

Widzimy więc, że gwiazdy nie są nieśmiertelne. Jednak starożytny człowiek mógł być bliżej prawdy, niż zdawał sobie z tego sprawę, gdyż w wygaśnięciu gwiazdy może

W NASZYM UKŁADZIE

Jeżeli gwiazdy rozwijają się i umierają, to prawdopo­dobnie mogą się również narodzić. Nawet w chwili obec­nej tworzą się one zarówno w naszym Układzie Drogi Mlecznej,

ZAGĘSZCZONY MATERIAŁ

Raz skupiony, zagęszczony materiał kurczy się dalej, różne składniki pyłu i gazu nieuchronnie zbliżają się do siebie, przyciągane siłą grawitacji. Dlaczego siła grawi­tacji między ciałami