Kategoria: Nieznany wszechświat

MACHINA SĄDU OSTATECZNEGO

Z pewnością dysponował­by machiną sądu ostatecznego, a my sami znaleźlibyśmy się w chaosie, gdybyśmy się sprzeciwili. Czy los taki mógł spotkać kwazary? Możemy jedynie zgadywać, lecz

NA POCZĄTKU

Powinniśmy przynajmniej zaspokoić swoją ciekawość w tym względzie i wyświetlić wszystkie jego tajemnice. Z pewnością nie bylibyśmy ograniczeni tymi samymi restrykcjami, które przeszkadzają nam w

TO, CO MATERIALNE

Określiliśmy już, że mówimy o wszystkim, co jest ma­terialne. Nie może być i nigdy nie było niczego innego, z czego powstał nasz świat. Moglibyśmy jednak spróbować

TRUDNIEJSZY PROBLEM

Problem jest tym trudniejszy, że nie potrafimy wyobra­zić sobie, aby coś powstało z niczego. Oczekujemy zwłasz­cza, że energia zostaje zachowana; jeśli całkowita energia Wszechświata jest

W OBLICZU TRUDNOŚCI

W obliczu takich trudności możemy zrezygnować z in­telektu i schylić czoło przed niemożliwym, które stoi przed nami. Lecz zamiast rezygnować z postawy istot rozumnych, postarajmy

BRAK DOMINUJĄCEGO KIERUNKU

Nie znaleziono żadnego kierunku dominującego; przy­puśćmy, że to prawda. Jeśli dalej założymy, że nie zaj­mujemy w świecie uprzywilejowanej pozycji w sensie fizycznym — idea odrzucana

PODNIESIONE ZAŁOŻENIE

Założenie powyższe podniesiono do rangi zasady przyrody zwanej zasadą kosmologiczną. Rozwinięcie jej, tzn. doskonała za­sada kosmologiczna, wymaga od Wszechświata, aby wyglą­dał tak samo w każdym

UCIECZKA GALAKTYK

W 1929 roku amerykański astronom Edwin Hubble i jego współpracownicy odkryli tę ucieczkę galaktyk. Od tam­tego czasu zbadano to zjawisko bardzo dokładnie za po­mocą największego w

ROZSZERZENIE WYNIKÓW

Wyniki te można było rozszerzyć na odległości większe od miliona lat świetlnych przyjmując, że najjaśniejsze gwiazdy pewnego typu, zwane olbrzymami, mają tę samą jasność absolutną

PROMIENIOWANIE TRACI ENERGIE

Promieniowanie traci energię, jeśli wysyłająca je galaktyka oddala się od nas. Długość fal świetlnych proporcjonalnie wtedy wzrasta i światło jest odpowiednio bardziej czerwone od normalnego.

ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE

Badania Hubble’a pokazały, że do odległości sześciu mi­lionów lat świetlnych prędkość ucieczki galaktyki jest  proporcjonalna do jej odległości od nas. Od tamtego czasu rozszerzono zastosowanie rezultatu

W MYŚL TEORII

Jeśli zaakceptujemy wynik Hubble’a, musimy wyciągnąć wniosek, że wszystkie galaktyki oddalają się od siebie, jak gdyby były wyrzucone ze wspólnego punktu kiedyś w przeszłości. Galaktyki

POJAWIAJĄCY SIĘ KONFLIKT

Natychmiast pojawia się konflikt między ideą o jedno­rodnym izotropowym charakterze Wszechświata a poglą­dem, że powstał on z punktowego wybuchu w pewnym momencie kiedyś w przeszłości.

Z PUNKTU OBSERWACYJNEGO

Składał się on z chmury małych cząstek emitowanych z centrum rozprzestrzeniania się w tym samym momencie i z wszyst­kimi możliwymi prędkościami mniejszymi od prędkości światła. Z