GŁÓWNE CECHY MATERII

Główne cechy materii rozpatrujemy obecnie na podstawie czterech zasadniczych oddziaływań i kilku podstawowych sił składowych. Siły te są następujące:grawitacyjne, przyciągające, między jakąkolwiek pa­rą obdarzonych masą

RÓŻNE STANY MATERII

Różne stany materii — stały, ciekły lub gazowy — mają cząsteczki ułożone w różny sposób, blisko siebie z małą swobodą w ciele stałym, z większą

RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI

Różnorodne właściwości che­miczne atomu są określone przez liczbę krążących w nim elektronów, podczas gdy o ciężarze decyduje liczba pro­tonów i elektronów w jądrze.Nie ma powodu

SKŁADNIKI NEUTRONÓW I PROTONÓW

Sugeruje się ostatnio, że składnikami neutronów i protonów są dalsze cząsteczki zwane kwarkami; nie zostały one jednak jeszcze odkryte. Mogą się pojawić, kiedy w przyszłości

PRZYCZYNA I ODDZIAŁYWANIE

Naukowcy staliby się wtedy mistykami i oddawaliby hołd niepoznawalnemu, nie sta­rając się go zgłębić.Istnieje możliwość, że ścieżka w głąb atomu nie będzie się ciągnęła wiecznie.

ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE

Tak więc oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe powstają wskutek wymiany cząstek zwanych: gra- witonem, fotonem, mezonem i bozonem pośrednim.Znaczenie ich w poszukiwaniu ostatecznych składników

SAMOTWORZĄCY SIĘ ŚWIAT

W ten sposób byłyby one swymi własnymi składnikami. Jest to tak, jakby istota ludzka zrodzona była przez dziecko, które po uro­dzeniu stworzyłoby swojego ojca i matkę.

ŚWIAT FIZYKI

Lecz z pewnością świat fizyki  atomo­wej i jądrowej wkroczył w obszar badań astrofizycznych dzięki odkryciu, że energia tworzy się wewnątrz gwiazdy na skutek fuzji nuklearnej,

REALIZACJE CZASU I PRZESTRZENI

Musimy jednak uważać, aby nie stać się zbytnim.;, opty­mistami. Wydawałoby się wtedy, że samoistny Wszech­świat da nam coś za nic. Trzeba, abyśmy zaczęli od pewnych

PRZYGOTOWANI NA POSZUKIWANIE

W przyszłości musimy być przygotowani na ciągłe po­szukiwanie. Gdyby zawiodło konsekwentne odkrywanie składników składników… materii, moglibyśmy iść tym śladem tak długo, póki starczyłoby nam sił.

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA

Z drugiej strony, jeśli nie będziemy umieli wykorzystać podstawowych pojęć prze­strzeni, czasu i tak dalej, to podobne ujęcie w dalszym ciągu będzie tworzyć tajemnicę zawartą

RÓŻNIE ZDEFINIOWANE POJĘCIA

Jednak nie musimy tego tak pozostawić. Chociaż opty­miści mogą zostać wprowadzeni w błąd w swoim prze­świadczeniu o możliwości całkowitego wyjaśnienia świata, pozostaną oni w dalszym

W PRZECIWNYM RAZIE

W przeciwnym razie możemy zostać starci na proch w jakimś momencie przyszłości. Słońce może nagle eksplodować lub, jak na to wskazują pewne dane, może stygnąć

W TAKICH WARUNKACH

Właśnie w takich warunkach nasza obecna wiedza przechodzi najcięższą próbę i dzięki temu posuwa się na­przód. Powinniśmy rozglądać się po Ziemi i niebie w po­szukiwaniu